Avís Legal

El lloc web i el domini moltboo.com corresponen a Marc Hospital Llop, amb CIF 43631029Y i domicili al carrer C/ Josep Maria Folch i Torres, 4, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), adreça electrònica info@moltboo.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a MoltBoo o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. MoltBoo presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. MoltBoo autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. MoltBoo es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.moltboo.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que MoltBoo actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això MoltBoo manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a MoltBoo fins a la contractació expressa d’una comanda.
MoltBoo es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
MoltBoo no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.